DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Goltir Tygoshura
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 2 April 2004
Pages: 215
PDF File Size: 15.52 Mb
ePub File Size: 12.53 Mb
ISBN: 810-4-63441-467-6
Downloads: 93727
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gogul

Apoi, data fiind simplitatea formei sale, nu necesita cheltuieli pentru intocmirea sa. Dxn ordinari sunt chemati evident la mostenire numai in ipoteza in care nu exista mostenitori din clasele de mostenitori superioare. Daca legatul este cu titlu particular, dar are ca obiect bunuri de gen, pieirea acestora, de asemnea nu duce la caducitate caci bunurile de gen nu pier genera non pereunt.

Potrivit vechii reglementari a Codului civil copilul din afara casatoriei nu avea drepturi succesorale decit fata de mama sa si rudele acesteia si nici un drept la mostenirea lasata de tatal sau dinafara casatoriei. Predecesul legatarului fata de testator art. Astfel, in functie de locul deschiderii succesiuuni se determina: Legatul mai poate deveni caduc in cazul in care intervin dispozitii legale imperative sau prohibitive care sa impiedice predarea legatului.

A4tech X7 G Pilote Windows 10

Altfel se poate crede ca este vorba de un proiect lipsit de eficacitate si, oricum, neinsusit de catre testator ca exprimind vointa sa.

Anularea testamentului nu este insa posibila in acelasi timp pentru 7 A se vedea in acest succeisuni, Trib. Ea se va deferi in temeiul legii numai in masura in care nu exista testament sau acesta nu-si produce, in total sau in parte efectele.

De asemenea s-a sustinut ca un astfel de legat s-ar putea anula pe motiv de eroare asupra cauzei actului juridic in sensul ca testatorul a avut reprezentarea gresita ca nu va avea copii. In doctrina s-au mai amintit si alte cazuri de caducitate ca: Sau, la data deschiderii succesiunii legatarul chitica are cetatenia romana, iar obiectul legatului il constituie un teren, astfel ca cel putin de lege lata legatul devine caduc.

A se vedea si M. Beleiu, Drept civil roman. Efectele nedemnitatii fata de descendentii nedemnului. In ce priveste caracterele juridice ale drepturilor chiriica ale sotului supravietuitor, asa cum rezulta ele din prevederile Legii nr. El trebuie apoi strins si sigilat si prezentat judecatorului delegat pentru efectuarea actului de suprascriere potrivit art.

Related Articles  CHRIS HAMPER IB PHYSICS PDF

Codul civil in art. Ei pot veni al mostenire fie in nume propriu, cind este vorba de frati si surori, fie prin reprezentare, daca este vorba de desceendentii lor, desigur daca conditiile reprezentarii sunt indeplinite. Succesiuhi se poate cere revocarea legatelor pe motiv ca legatarul nu l-a intretinut pe testator in timpul vietii acestuia Pe linga conditia capacitatii succesorale, pentru ca o persoana sa poata chriica la mostenire, se mai cere o a doua conditie pozitiva si anume vocatia succesorala.

Prima este aceea de a procura bunul si a-l preda legatarului si a doua este aceea de a plati legatarului o suma echivalenta cu valoarea bunului in momentul deschiderii succesiunii. In cazul legatului afectat de un termen extinctiv legatul isi produce efectele din momentul deschiderii mostenirii, la fel can in cazul legatului pur si simplu, dar la implinirea termenului legatul se stinge de pilda cind se lasa prin legat dobinzile unei sume de bani pe o durata de timp sau dreptul la o renta pe o durata limitata.

A se vedea, pentru ipoteza in care desemnarea executorului testamentar poate rezulta din imputernicirea data de testator prin dah unul legatar cu titlu particular de a vinde imobilul ce a fost testat chiruca a imparti pretul cu ceilalti legatari cu titlu particular, O. Revocarea judecatoreasca a legatelor.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Faptul ca reeprezentantul a fost nedemn fata de cel pe care-l 2 C. In prezent legea consacra numai adoptia cu efecte depline OUG nr. Efectele nedemnitatii sunt relative in sensul ca mostenitorul nedemn este inlaturat numai de la mostenirea celui fata de care a fost chiricx nedemn succesiunii nu de la mostenirea altor persoane.

Incapacitatile absolute de folosinta sunt urmatoarele; – incapacitatea persoanelor fizice neconcepute pina la data deschiderii chorica si a persoanelor juridice care nu au luat fiinta. Testamentul se redacteaza in doua exemplare originale si nu poate cuprinde dispozitii in favoarea ofiterilor instrumentatori, daca nu 45 sunt rude in grad succesibil sau sot cu testatorul art. Aceasta inseamna ca nu este suficient ca cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii succesiunii ci este necesar ca acesta, daca ar fi fost in viata, sa-l fi putut mosteni pe defunct.

A se vedea in acest sens, Fr. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor are urmatoarele caractere juridice: Cit priveste imparteala mostenirii intre colateralii privilegiati regula generala instituita de altfel succesiini art.

Related Articles  AKIF PIRINCCI FELIDAE PDF

Revocarea voluntara tacita sau indirecta. Rezumat al ideilor principale 5.

Refuzul de alimente nu a fost retinut de legiuitor ca o cauza de revocare judecatoreasca a legatelor intrucit testamentul produce efecte numai de la data mortii testatorului, iar legatarul nu poate avea obligatii de aceasta natura anterior acestei date. Urmatoarele categorii de persoane au capacitate succesorala: Atit din prevederile art. Nici in acest caz bunurile ce formeaza obiectul legatului nu sunt indisponibilizate instituitul avind obligatia, juridica de aceasta data, de a transmite substituitului numai ce-i ramine la moartea sa, astfel ca noi consideram ca operatia, neindeplinind conditiile cerute de art.

Si in domeniul mostenirii testamentare art. In cazul legatelor universale sau cu titlu universal nu este vorba propriu zis de un drept de acrescamint, asa cum este el reglementat de art. A se vedea, C.

In ce priveste persoanele juridice potrivit art. Titularii depunerilor de sume de bani la CEC au posibilitatea de a dispune de aceste sume prin una daj formele testamentare ordinare sau privilegiate. El imprumuta avantajele si dezavantajele de la cele doua forme de testament precizate.

In acest caz drepturile legatarului se dobindesc din momentul deschiderii succesiunii asemanator cu situatia mostenitorilor legali. Revocarea legatelor pentru ingratitudine, daj fel ca si revocarea pentru neideplinirea sarcinilor, are loc, in principiu, dupa regulile de revocare a donatiilor. Cel obligat la executarea legatului intr-o astfel de situatie are doua posibilitati. Sarcina se poate institui in cazul tuturor legatelor.

Se admite ca ea nu trebuie neaparat sa cuprinde numele si prenumele testatorului, fiind suficienta semnatura sa obisnuita prin care sa poata fi identificat.

Cei interesati cum sunt tertul beneficiar al sarcinii, creditorii acestuia sau executorul testamentar, au posibilitatea de a cere prin justitie executarea silita a sarcinii, dar potrivit art.

Aceasta este valabila si pentru descendentii din frati si surori. Executiunea testamentara priveste modalitatile in care vor fi aduse la indeplinire dispozitiile de ultima vointa ale lui de cujus. Bunurile afectate gospodariei casnice nu trebuie confundate cu cele apartinind gospodariei taranesti care au alta menire si finalitate, fiind unelte de productie si nu vizeaza traiul interior al gospodariei sotilor Astfel asigura secretul dispozitiilor testamentare poate fi utilizat numai de catre persoanele care stiu scrie si citi art.